فارسی English العربية

سال نو مبارک

سال نو مبارک

باد نوروزی همی در بوستان بت گر شود *** تا ز صنعش هر درختی لعبتی دیگر شود *** سال نو مبارک