فارسی English العربية

پالایشگاه اصفهان

پالایشگاه اصفهان

پروژه طرح و توسعه پالایشگاه اصفهان
محل اجرای پروژه: پالایشگاه اصفهان
کارفرمای اصلی: پالایشگاه اصفهان
مجری: شرکت آذرآب
سال اجرای پروژه: ۱۳۹۸

این شرکت در این پروژه با شرکت آذرآب بابت تولید سینی و نردبان کابل های پالایشگاه اصفهان همکاری داشته است