فارسی English العربية

فاز 2و3 پارس جنوبی

فاز 2و3 پارس جنوبی

پروژه فاز 2 و 3 پارس جنوبی
محل اجرای پروژه: فاز 2 و 3 پارس جنوبی - عسلویه
کارفرمای اصلی: شرکت نفت و گاز پارس
مجری: شرکت پترو صنعت شهید رجایی
سال اجرای پروژه: 1397
این شرکت در این پروژه با شرکت پترو صنعت رجایی بابت تولید سینی و نردبان کابل همکاری داشته است