فارسی English العربية

پروژه NGL3100

پروژه NGL3100

پروژه NGL 3100
محل اجرای پروژه: دهلران
کارفرمای اصلی: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت
سال اجرای پروژه: ۱۳۹۸
مجریان: شرکت احداث – شرکت ره گستر نفت – شرکت شهراب
این شرکت در این پروژه با شرکت های احداث، شهراب و ره گستر نفت بابت تولید سینی و نردبان کابل همکاری داشته است