فارسی English العربية

گریتینگ‌های ضدحریق پالتروژن از جنس جی‌آرپی

گریتینگ‌های ضدحریق پالتروژن از جنس جی‌آرپی

شرکت عالم افروز با موفقیت پروژه تولید گریتینگ‌های ضدحریق پالتروژن از جنس جی‌آرپی را برای شرکت نفت و گاز پارس (POGC) به انجام رسانده و تحویل آن کارفرمای محترم نموده است.