فارسی English العربية

Certificates

طرح و توسعه پتروشیمی جم

محل اجرای پروژه :

کارفرمای اصلی : پتروشیمی جم

سال اجرای پروژه:  

این شرکت در این پروژه با شرکت پتروشیمی جم بابت تولید سینی و نردبان کابل و لوله های برق همکاری داشته است